ÁSZF

I. PREAMBULUM

Üdvözöljük Önöket!

Kérjük, hogy mielőtt megrendelné valamely szolgáltatásunkat, figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, az úgynevezett Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF-et)!

Szolgáltatásaink igénybe vételének előfeltétele jelen ÁSZF elfogadása.

Ha a jelen dokumentummal, a honlap használatával, az egyes szolgáltatásokkal, a megrendelés menetével kapcsolatban kérdése merülne fel, vagy amennyiben egyedi igényével kapcsolatban egyeztetne, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a II. részben megadott elérhetőségek valamelyikén!

Köszönjük!

 

II. IMPRESSZUM

1. A Szolgáltató adatai:
Név: Dunakanyar Erdei Tanoda
Képviselő: Káposznyák Ágnes e.v.
Székhely: Magyarország, 2625 Kóspallag, Kisinóci út 2.
Postacím: 2625, Kóspallag, Kisinóci út 2
Nyilvántartási szám: 54925852
Adószám: 56292495-1-33
Bankszámlaszám: 11742094-27005895
Honlap: https://erdei-iskola.hu/
Ügyfélfogadás:
Telefonon: +36-30/978-5412
Postai úton: 2625, Kóspallag, Kisinóci út 2
E-mailen: erdeitanoda@gmail.com

2. Tárhelyszolgáltató adatai
Tárhelyszolgáltató neve: Tárhelypark Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23289903-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-322570
E-mail cím: info@tarhelypark.hu
Webhely: https://tarhelypark.hu/

 

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás.

Felek: Szolgáltató és Megrendelő együttesen

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testületi eljárásban fogyasztó – a fentieken túlmenően – az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Megrendelő: Megrendelő, illetve a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő más természetes személy.

Online szolgáltatási szerződés: olyan szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást.

Szerződés: Szolgáltató és Megrendelő között elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Szolgáltató: A jelen szerződésben szabályozott szolgáltatásokat nyújtó jogi személyiség.

Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.

Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

 

VI. A SZERZŐDÉS NYELVE, A SZERZŐDÉS FORMÁJA

Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szolgáltató nem iktatja.

 

VII. DÍJAK

A feltüntetett díjak forintban értendők.

A Szolgáltató alanyi adómentes körbe tartozik.

A Honlapon feltüntetett díjak a Megrendelő által fogyasztói forgalomban fizetendő díjak.

Az díjváltoztatás jogát Szolgáltató fenntartja.

 

VIII. PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Fogyasztó a szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Postai úton: 2625, Kóspallag, Kisinóci út 2
 • Telefonon: +36-30/494-5154
 • E-mailen: erdeitanoda@gmail.com

A Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással – tehát jelen esetben a Szolgáltatóval – kapcsolatos panaszát, amely a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni.

Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni.

Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg.

A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

A telefonon közölt szóbeli panaszt Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a vállalkozás nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Szolgáltató és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi hatósági eljárás

Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

A Szolgáltató felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak és megszűnésének vizsgálatára.

A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre ugyanakkor kiterjed az alábbiakra:

 • Ellenőrzi az Fgytv.-ben a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással, a gyermek- és fiatalkorúak védelmével, a fogyasztói csoporttal, a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával, valamint a vállalkozás válaszirat küldésére vonatkozó – békéltető testületi eljárásban fennálló – kötelezettségével összefüggő, e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.
 • Ellenőrzi a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott rendelkezések betartását, és – ha a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik – eljár azok megsértése esetén.
 • Ha külön törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult ellenőrzi:
 • az áru Fogyasztók számára való értékesítésére,
 • a Fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, összetételére, csomagolására,
 • a Fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként kötelezően megállapított árára,
 • a Fogyasztói panaszok intézésére,
 • a Fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére,
 • a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére, továbbá
 • a Fogyasztók tájékoztatására vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.
 • Ellenőrzi a fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános szerződési feltételeket abban a tekintetben, hogy azok nem tartalmaznak-e a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközően a szerződéses jogokat és kötelezettségeket egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megállapító feltételt.

A fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalok látják el, amelyek elérhetőségei az alábbi linken keresztül érhetők el: http://kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás

Ügyfél – ide értve a Fogyasztót és a Fogyasztónak nem minősülő Megrendelőt is – jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk. rendelkezései szerint, a Pp. által meghatározott eljárási rend alapján.

Békéltető testületi eljárás

A békéltető testületi eljárás előfeltétele, hogy a Fogyasztó megkísérelje a vállalkozással – jelen esetben a Szolgáltatóval – közvetlenül rendezni a vitás ügyet.

Amennyiben a Szolgáltató a Fogyasztó panaszát elutasítja, úgy a Fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni.

Az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület az illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy Fogyasztó a békéltető testületi eljárásban nem csupán természetes személy lehet (lásd: fogalom meghatározások)

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 • a Fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás – a Szolgáltató – nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a Fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a Fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a Fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás – tehát a Szolgáltató – írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a Szolgáltatónak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség.

Amennyiben a Szolgáltató székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabásnak van helye. A bírságkiszabástól való eltekintésre nincs lehetőség.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: +36-72/507-154 +36-20/283-3422
Fax: +36-72/507-152
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu kerelem@baranyabekeltetes.hu
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. / Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 228
Telefonszám: +36-76/501-525; +36-70/7028-403
Fax: +36-76/501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: +36-66/324-976
Fax: +36-66/324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. (ideiglenes székhely: 3525 Miskolc, Vologda u. 3.)
Telefonszám:+36-46/501-091;+36-46/501-870
Fax: +36-46/501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszám: +36-1/488-2131
Fax: +36-1/488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: +36-62/554-250/118
Fax: +36-62/426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:+36-22/510-310
Fax: +36-22/510-312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: +36-96/520-217
Fax: +36-96/520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. / ügyintézés helye: 3025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: +36-52/500-710 +36-52/500-745
Fax: +36-52/500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. fsz. /postacím: 3300 Eger, Pf. 440
Telefonszám: +36-36/416-660/105
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: +36-20/373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: +36-34/513-010
Fax: +36-34/316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu
Honlap: www.kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: +36-32/520-860
Fax: +36-32/520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Honlap: www.nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: +36-1/269-0703
Fax: +36-1/474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: +36-82/501-000
Fax: +36-82/501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: +36-42/311-544
Fax: +36-42/311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszám: +36-74/411-661 +36-30/6370-047
Fax: +36-74/411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 23.
Telefonszám: +36-94/312-356 +36-92/506-645
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf. 220
Telefonszám: +36-88/814-111 +36-30/209-0369
Fax: +36-88/412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: +36-92/550-513
Fax: +36-92/550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Honlap: www.bekelteteszala.hu

Online vitarendezési platform

Eladó tájékoztatja Megrendelőt az alábbiakról: az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform rendeltetése, hogy az EU-tagországok, valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein fogyasztói, illetve kereskedői bíróságon kívül tudják rendezni az áruk vagy szolgáltatások online értékesítésével kapcsolatos jogvitáikat.

Az online vitarendezési (OVR) platform nem áll kapcsolatban egyetlen kereskedővel sem, a segítségével panaszát elküldheti egy jóváhagyott vitarendezési testületnek.

A vitarendezési testület egy pártatlan szervezet vagy magánszemély, aki a fogyasztók és a kereskedők közötti viták rendezésében nyújt segítséget. Ezt a folyamatot nevezzük alternatív vitarendezési eljárásnak, amely általában gyorsabb és olcsóbb, mint a bírósági pereskedés.

Az OVR platformon kizárólag a nemzeti kormányok által különböző minőségi szempontok – igazságosság, átláthatóság, hatékonyság és elérhetőség – alapján jóváhagyott vitarendezési testületeket lehet igénybe venni.

Az online vitarendezési platform ide kattintva érhető elő:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

A platform használatának feltétele, hogy a vevő és a kereskedő – jelen esetben a Megrendelő és a Szolgáltató – lakhelye, illetve székhelye az Unióban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben legyen.

Panasz akkor tehető, ha:

 • A Megrendelő valamelyik uniós tagállamban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben él.
 • A Szolgáltató székhelye valamelyik uniós tagállamban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben van.
 • Panasza olyan szolgáltatással kapcsolatos, melyet online vásárolt.
 • Ismeri a Szolgáltató e-mail-címét.
 • Már kapcsolatba lépett a Szolgáltatóval a panasza miatt.
 • Első alkalommal próbálja bíróságon kívül rendezni jogvitáját a Szolgáltatóval.
 • A Szolgáltatót ebben az ügyben nem perelte be korábban.

Miután a Szolgáltató beleegyezett abba, hogy a vitarendezési eljárás keretében kerüljön sor a panasz kezelésér, a Feleknek 30 napon belül megállapodásra kell jutniuk arról, hogy melyik vitarendezési testületet fogják felkérni a panasz kivizsgálására.

A panasza a közösen kiválasztott vitarendezési testület elé kerül.

A platform értesítést küld a Megrendelőnek, ha a vitarendezési testület kezelni tudja az ügyét és eredményre jut.

Ha a vitarendezési testület nem tudja kezelni a panaszt, arról indoklással együtt szintén értesítést kap.

 

IX. SZERZŐI JOGOK

A honlapon lévő tartalom – a Ptk. és a Szjt. erejénél fogva – szerzői jogi védelem alatt áll, azt a jogtulajdonos engedélye nélkül másolni vagy változatlan formában felhasználni jogellenes.

Bármilyen anyagot átvenni, felhasználni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak jelen weboldalra való hivatkozással, a forrás feltüntetésével lehet.

A jogtulajdonos: Káposznyák Ágnes

A jogosulatlan felhasználást a jog komoly szankciókkal sújtja.

A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítás készül a jogsértő költségére.

A közjegyzői tartalomtanúsítás közokirat.

 

X. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG, MAGATARTÁS KÓDEX

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a Szerződés további pontjai érvényben maradnak, és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

A Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

XI. A DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, MŰSZAKI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

A személyes adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva.

 

XII. A SZOLGÁLTATÁSOK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

A honlapon keresztül megrendelhető szolgáltatások lényeges tulajdonságairól az egyes szolgáltatásoknál szereplő leírásokban kerül sor tájékoztatás nyújtására.

A honlapon található adatok tájékoztató jellegűek.

A képek esetenként illusztrációk.

 

XIII. AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA – FELELŐSSÉG A MEGADOTT ADATOK VALÓSÁGÁÉRT

Megrendelőnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az általa bevitt adatok módosítására.

A megrendelés elküldését követően Megrendelőnek a Szolgáltató I. pontban rögzített elérhetőségeinek valamelyikén van lehetősége jelzéssel élni.

Kiemelendő, hogy Megrendelő felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre.

A Megrendelő által megadott adatok alapján kerül sor a számlázásra és a visszaigazoló e-mail megküldésére.

A Megrendelő megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Megrendelő hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Megrendelőre hárítani.

A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért a felelősségét kizárja.

Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti, és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

 

XIV. ELJÁRÁS HIBÁS DÍJ FELTÜNTETÉSE ESETÉN

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – valamely szolgáltatás díja hibásan szerepel a honlapon. Hibás díjfeltüntetés esetén a honlapon keresztül, a foglalási űrlapon leadott megrendelést – vagyis a Megrendelő ajánlatát – a hibásan feltüntetett díj alapján nem áll a Szolgáltató módjában elfogadni, és nem köteles a szolgáltatást a hibásan feltüntetett díjon értékesíteni.

Hibás díjon történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő között.

Amennyiben a Megrendelő hibásan feltüntetett díj alapján tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a Szolgáltató részéről. Hibásan feltüntetett díjon történő Megrendelő általi ajánlattétel – megrendelés – esetén a Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét a helyes díjazásra, és felajánlhatja a helyes díjon történő szerződéskötést.

Megrendelő a hibás díj helyett a Szolgáltató által közölt helyes díjon nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a Felek között.

 

XV. A VÁSÁRLÁS FOLYAMATA – MEGRENDELÉS

A Szolgáltatás kiválasztása és a megrendelés folyamata

A Dunakanyar Erdei Tanoda erdei iskolai és tábori programvezetéseket tart iskolás és egyéb kiránduló csoportoknak. A választható programok listája a honlapon elérhető.

Megrendelés:

A szolgáltatások a honlapon közzétett „Megrendelő” c. dokumentum kitöltésével, és elektronikus (emailes) visszaküldésével rendelhetők meg. A Megrendelő elküldése nem számít automatikusan foglalásnak, csak ha azt a Szolgáltató írásban (email) elfogadta és megerősítette.

A megrendelőlapot kérjük az erdei iskola vagy táborozás megkezdése előtt legalább 1 hónappal küldjék el. Az egy hónapnál közelebbi jelentkezéseket is fogadhatja a Szolgáltató, de ez esetben nem tudja minden programtípus lebonyolítását garantálni.

A résztvevők létszáma:

Megrendelő a csoport előre látható létszámát a Megrendelőlapon meg kell jelölje. A minimális létszám: 20 fő. A létszámváltozást Megrendelő legkésőbb a programot megelőző 14 nappal köteles jelezni. Amennyiben ez nem történik meg, és a Megrendelőlapon megjelöltnél kevesebben jönnek el a programra, a programért a Megrendelőlap szerinti létszám után járó díjat kell fizetni. Amennyiben a csoport létszáma meghaladja a Megrendelőlapon megjelöltet, a programdíj a tényleges résztvevői létszám alapján fizetendő. Előre utalás esetén a többlet résztvevők díja a helyszínen, készpénzben fizetendő.

Fizetési módok

Megrendelő az alábbi fizetési módokkal biztosítja a fizetést:

 • készpénzben a helyszínen
 • banki átutalással (előre utalás)

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Megrendelő a megrendelés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

Megrendelőt az ajánlata 3 napos időtartamban köti. Amennyiben a Megrendelő ajánlatát 3 napon belül nem igazolja vissza a Szolgáltató, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Megrendelő a megrendelést lehetőség szerint 1 hónappal a kért program megkezdése előtt kell leadnia. A Szolgáltató a honlapon található „Megrendelőlap” c. dokumentum kitöltését és beküldését követően 3 napon belül visszaigazolást küld, melyben vagy elfogadja és megerősíti a Megrendelőben feltüntetett programkéréseket, vagy további egyeztetést eszközöl.

A szerződés a Megrendelő által tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre.

Lemondás:

A megrendelt program fizetési kötelezettség nélküli lemondására a program kezdete előtti 14 napig van lehetőség. Ha Megrendelő a programot ezt követően mondja le, vagy a kért időpontban a csoport nem jelenik meg, a program összegével megegyező rendelkezésre állási díj fizetendő.

Programtartás rossz időben:

Rossz idő esetén a Szolgáltató a helyszínen igyekszik alkalmazkodni az adott körülményekhez. Ez a programok kezdési és befejező időpontjának módosításával járhat.

Tartós rossz idő esetén lehetőség van bizonyos keretek között programcserére, és más programok választására (pl. terepi programok helyett beltéri kézműves foglalkozás). A rossz idő miatt programváltozás esetén a Megrendelőlapon megrendelt programtól eltérő tematikájú, kezdésű, és hosszúságú program tartása is teljesítésnek számít a Szolgáltató részéről.

 

XVI. FIZETÉSI MÓDOK

Banki átutalás

Megrendelő a szolgáltatások ellenértékét banki átutalás útján, előre utalással rendezheti.

Az átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett bankja: OTP Bank

Kedvezményezett neve: Káposznyák Ágnes

Kedvezményezett számlaszáma: 11742094-27005895

Készpénz

Megrendelő a szolgáltatások ellenértékét a helyszínen, készpénzben is rendezheti.

 

XVII. ÁTVÉTELI MÓDOK, ÁTVÉTELI DÍJAK

A Szolgáltató átvételi díjat, kezelési költséget vagy egyéb plusz díjat nem számol fel a szolgáltatás díján felül.

 

XVIII. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a megrendelt szolgáltatás időpontja.

 

XIX. A PROGRAMOK TARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A gyermekek felügyelete:

Szolgáltató programtartója a foglalkozás során a szakmai programtartást végzi. A gyermekek felügyeletével és vezetésével kapcsolatos feladatokat továbbra is a pedagógus feladata. A programtartó különleges fegyelmezési feladatokat nem lát el, a gyermekek viselkedéséért, odafigyeléséért és testi épségéért, egészségéért a pedagógus felel. Ezek alapján a pedagógus aktív részvétele a teljes program ideje alatt szükséges.

A foglalkozásokhoz szükséges eszközök:

Az erdei iskolai programjainkhoz szükséges eszközöket a Szolgáltató biztosítja. Ez alól csak az éjszakai túrához szükséges elemlámpa/fejlámpa kivétel, ezt minden résztvevőnek magának kell hoznia.

Eszközök használatának felelőssége:

A programok során használt, a részvevők számára kiadott, vagy megfogható eszközök rendeltetésszerű használatáról programvezetőnk tájékoztatást ad. Amennyiben az eszközök nem rendeltetésszerű, illetve nyilvánvalóan hanyag, gondatlan kezelése miatt azokban anyagi kár keletkezik, Megrendelő ezen kár megtérítésére kötelezett. Szolgáltató az anyagi kárt a programtartó elmondása alapján kiszámlázza Megrendelő felé.

Foglalkozások élő állatokkal:

Azon foglalkozások során, melyek élő állattal zajlanak, fokozottan szükséges a programtartó utasításainak követése. Az élő állatok simogatása és kézbe vétele a résztvevők részéről kizárólag saját felelősségre történhet. Szolgáltató és a programtartó minden tőle telhetőt megtesz az állat nyugodt és biztonságos bemutatása, megsimogatása érdekében. A résztvevők hanyagsága, nyugtalan, tolakvó, vagy az állatban félelmet keltő viselkedése miatt létrejövő állati támadásokért (csípés, harapás, csapás) Szolgáltató felelősséget nem vállal. Az állat gondatlanságból okozott megsérülése vagy elpusztulása esetén annak orvosi költségeit, vagy pótlási árát a Megrendelő megtéríteni köteles.

 

XX. KÉP-, MOZGÓKÉP- ÉS HANGFELVÉTELEK KÉSZÍTÉSE

A Programok alatt zajló eseményekről, állatokról és eszközkről saját felhasználású kép-, mozgókép- és/vagy hangfelvétel készíthető.

Ezen felvételek internetes felületeken és a közösségi médiában nem kereskedelmi céllal közzétehetők, amennyiben a kép, a képaláírás, vagy a bejegyzés szövege megemlíti a Dunakanyar Erdei Tanodát, mint Szolgáltatót.

Kereskedelmi és reklámcéllal továbbá a közmédiában ismeretterjesztő, tájékoztató céllal megjelenő kép, video- és hangfelvételek készítése kizárólag a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával, egyedi tárgyalás és szerződés alapján megengedett.

Szolgáltató kifejezetten kéri, hogy Megrendelő a kép- vagy hangfelvétel készítése során fokozottan ügyeljen mások személyiségi jogainak tiszteletben tartására, mások beleegyezése nélkül csak egyes személyeket nem exponáló tömegfelvételeket készítsen.

 

XXI. JOGFENNTARTÁS

Előfordulhat, hogy a honlapon szereplő egyes szolgáltatások időközben megszűnnek. Erre tekintettel Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.

Részben történő teljesítés kizárólag a Szolgáltatóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. A szolgáltatás díjának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg a Megrendelő részére 3 munkanapon belül.

 

XXII. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELÁLLÁSI JOGRÓL

Fogyasztónak – a Ptk. szerint – csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

A Fogyasztót a 45/2014-es Korm. rendelet alapján megilleti az indoklás nélküli elállás joga. A Fogyasztó az elállási jogát

 • b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Ha a szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítést megkezdését követően gyakorolja a Fogyasztó e jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

Elállási nyilatkozat, a Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletben biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is elérhető – jelen ÁSZF végén található – nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

A Fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a Fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

A Szolgáltató kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén:

A Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége:

Ha a Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket.

A Szolgáltató visszatérítési kötelezettségének módja:

A 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelő elállás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

A Fogyasztó kötelezettségei elállás esetén:

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésre állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében; az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötötték ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes belegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszít az elállás jogát.

Eladó felhívja a figyelmet arra, hogy a fentiek alapján a szolgáltatás egészének teljesítését követően a Fogyasztó elállási jogával nem élhet akkor sem, ha a szolgáltatás megrendelése és a szolgáltatás igénybe vétele között kevesebb, mint 14 nap telt el.

 

XXIII. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ – KELLÉKSZAVATOSSÁG

Hibás teljesítés

A Szolgáltató – mint kötelezett – hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Mentesülés a hibás teljesítés alól

Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötéskor ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Hibás teljesítés miatti vélelem

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Kellékszavatosság

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igények

A jogosult – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 1. Kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.
 2. Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíthatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléséhez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, amelynek költségét köteles a kötelezettnek megfizetni. Jogosult nem köteles az áttérés költségét a kötelezettnek megfizetni, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A hiba közlése

A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

A kellékszavatossági igény elévülése

A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Költségviselés

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terheli.

 

 

XXIV. ÉRVÉNYESSÉG

Jelen ÁSZF 2021. május 1-jén lép hatályba, és visszavonásig érvényes. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az ÁSZF egyes rendelkezéseit módosítsa. Szolgáltató az esetleges módosításokról Megrendelők számára tájékoztatást nyújt.

Felek tudomásul veszik, hogy szerződésmódosítás, illetve új ÁSZF kiadása esetén a foglalással kapcsolatos anyagi vállalások a foglalás időpontjában fennálló ÁSZF alapján, a látogatással kapcsolatos szabályok pedig a látogatás időpontjában érvényes, új ÁSZF alapján szabályozottak.